top of page

 צילומי לילה - מוסררה 

בצילומי הלילה אני הולך בעקבות הזכרון

.כשלושה עשורים מאז עזבתי את השכונה ,כל מבנה מצולם הוא חיפוש עקבות של זכרונות ילדות

.לא מנסה ליפות עבר ולהעצים אותו

.לא תמיד זוכר מה היה במדויק במקומות שצילמתי

האפלולית שמשתלטת או מתגלה ,חושפת או מסתירה זכרונות שאני מנסה לדלות מן העבר תוך כדי צילום ולאחר מכן.

.

 

 

MUSRARA BY NIGHT

bottom of page